Integrovaná medicína - MUDr. Tibor Baranec
   

"Prečo integrovaná medicína? Klasická medicína používa na liečenie a riešenie všetkých problémov a chorôb jednu metódu - klasickú medicínu. Integrovaná medicína používa na riešenie a liečenie jedného problému všetky dostupné efektívne metódy."

7 ÚROVNÍ REGULÁCIE ČLOVEKA

Na to, aby sme človeku porozumeli, je potrebné vedieť aké má úrovne a aké regulačné princípy v ňom fungujú. V rámci diagnostiky a liečby, s ohľadom na trvalé vyliečenie, je absolútne nevyhnutné pracovať so všetkými týmito úrovňami.

  1. Duchovná úroveň
  2. Hormonálna úroveň
  3. Úroveň nervového systému – centrálneho a periférneho
  4. Energetická úroveň
  5. Termoregulačná úroveň
  6. Imunitná úroveň
  7. Orgánová úroveň

Duchovná úroveň

Duchovná úroveň je úroveň vedomia, Boha – Pravdy. Duchovné zákonitosti fungujú bez ohľadu na to, či o nich vieme alebo nevieme, či im veríme alebo neveríme, či ich akceptujeme alebo neakceptujeme. Platí tu právnická axióma – neznalosť zákona neospravedlňuje. Duchovná úroveň je najvyššia zo všetkých úrovní a aby sme mali o nej poznanie, musíme mať informácie o duši, Bohu, je potrebné vedieť kto som ja, kto je Boh, aký je vzťah medzi mnou a Bohom a aký je zmysel života. Toto všetko človeku dáva hodnotovú orientáciu a na základe toho sa človek vie rozhodovať adekvátnym spôsobom v rôznych krízových situáciách.

Vzhľadom k tomu, že sme v hmotnom svete, podliehame utrpeniu, ale príčinou utrpenia je naša nevedomosť. Bez duchovného poznania nie je možné sa zbaviť utrpenia. Pravda nás oslobodzuje od nevedomosti a tým pádom aj od utrpenia. Duchovnú úroveň môžeme ignorovať alebo sa tváriť, že neexistuje, nič nám to však nepomôže. Funguje to veľmi jednoducho. Akonáhle duša opustí hmotné telo, toto okamžite podlieha rozkladu. Dôvod je ten, že duša predstavuje oživujúci princíp.

Vzhľadom k tomu, že Boh je zdrojom všetkého, v prípade akýchkoľvek ťažkostí a problémov, je potrebné sa obrátiť na Boha ako zdroj poznania, ako hýbateľa všetkého. Súčasťou duchovného života je aj modlitba, ktorá predstavuje rozhovor s Bohom. Na to, aby sme mali vhľad do duchovných zákonitostí a súvislosti, je potrebné študovať duchovnú literatúru.

Hormonálna úroveň

Hormonálny systém spolu s nervovým systémom a imunitou patria k trojici systémov zaisťujúcich zber a vyhodnocovanie údajov z vnútorného a vonkajšieho prostredia. Hormóny ovplyvňujú funkciu všetkých orgánových systémov a predstavujú reguláciu v tele na tej najvyššej a najjemnejšej úrovni. Môžeme ich prirovnať k riadiacim funkciám na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry podniku. Hormóny sa vytvárajú v mozgu a predstavujú inštrukcie a zároveň aj výkonný povel pre periférne hormonálne aktívne orgány.

Porucha na úrovni hormonálneho systému reprezentuje prácu s absolútne závažnou systémovou chybou, ktorá ovplyvňuje chod celého organizmu. Chybu – nepravdu v systéme je potrebné nahradiť pravdou a systém začne správne fungovať. Nehľadajte zložitosti tam kde nie sú, lebo ich nenájdete a nič vám to nepomôže. Snažte sa hľadať pravdu, buďte pokorní, poctiví a sami k sebe úprimní.

Poruchy hormonálneho systému sú ovplyvnené našimi minulými životmi. Pre pochopenie príčin ochorení hormonálneho systému je potrebné pracovať so súvislosťami z minulých životov. Koľko utrpenia sme iným spôsobili v minulých životoch, toľko sa nám vráti prostredníctvom ochorení hormonálneho systému – častokrát sprevádzané dlhodobými ťažkosťami. Nikomu nemožno vo vesmíre beztrestne škodiť. V procese liečenia je preto najdôležitejšia duchovná transformácia utrpenia spôsobeného ochorením. Inými slovami povedané, utrpenie spôsobené chorobou je potrebné prijať, neopakovať chyby z minulých životov a kultivovať všetky duchovné vlastnosti – odpustenie, milosrdenstvo, súcit, toleranciu, úctu, nesebeckosť a žitie lásky k všetkým a všetkému.

Úroveň nervového systému – centrálneho a periférneho

Nervový systém, reprezentovaný mozgom a miechou je v tele chránený maximálnym možným spôsobom. Ochranu mozgu tvorí lebka a miecha je uložená v miechovom kanáli. Aby nastalo poškodenie týchto štruktúr, musia byť všetky tieto úrovne ochranného systému narušené. Tieto ochorenia patria z medicínskeho aj duchovného hľadiska k najzávažnejším. Svedči o tom aj fakt, že na rozdiel od ochorenia končatín, ktoré sa v prípade závažnej diagnózy dajú amputovať, hlava sa amputovať nedá, je to naša riadiaca jednotka, bez ktorej nemôžeme existovať. Preto platí, že čím ďalej od hlavy po pätu sa ochorenie v tele vyskytne, tým je menej závažné. Môžeme to prirovnať k napadnutiu pohraničnej oblasti a napadnutiu hlavného mesta. Ak vojaci zničia periférnu časť, ústredie sa stále môže brániť. Pokiaľ dôjde k ochoreniu nervového systému, či už centrálneho alebo periférneho, znamená to, že takýto človek vo svojom vedomí dlhodobo pracoval so systémovou chybou. Ak budeme mať v počítači vírus, po čase môže dôjsť až k poškodeniu hardwaru.

Vedomie je príznakom duše. Zdrojom všetkého v tele je duša a aby mal človek prístup k energii duše, nemôžu tam byť žiadne blokády. Nevedomý človek vidí príčinu svojich ťažkostí mimo seba. Vedomý človek vie, že on sám je príčinou svojich ťažkostí. Teraz vyvstáva otázka, čo je príčinou týchto blokád. Odpoveďou sú nesprávne názory, postoje a konania. Ajurvéda, najstaršia medicína na svete, určuje 3 základné príčiny ochorení:

  1. Nedbáme na to, čo je pre nás dobré
  2. Nesprávne konanie nám pripadá ako správne
  3. Nesprávne konanie praktikované dlhý čas

Človek je po čase konfrontovaný s následkami svojich činov, či už zbožných alebo bezbožných. Orientáciu v tom, čo je správne a čo je nesprávne človeku dáva duchovný život. V prípade absencie duchovného života, je človek odkázaný na vlastnú alebo cudziu myseľ. Ale to je iba úroveň polarity a duality – nie je to úroveň transcendentálneho poznania. Pokiaľ niekto prekračuje limity, ktoré sú človeku dané morálkou, nie je to bez následkov. Ochorenia nervového systému patria k tým najťažším a najzarputilejším, čo sa týka liečenia.

Energetická úroveň

Každý človek sa v rôznych životných etapách musí niečo učiť alebo vykonávať určité činnosti. Zdrojom všetkej energie v tele je duša. Ale, je tu ešte jeden faktor, ktorý je v hre, a to je karma. Na to, aby sme mohli nejaké činnosti vykonávať, potrebujeme energiu. Základné zdroje energie pre človeka sú potrava, vitamíny, minerály, stopové prvky či aminokyseliny. Vzhľadom na to, že človek nedokáže pracovať 24 hodín denne, tak po práci je potrebná regenerácia a odpočinok. Spánok teda predstavuje základný liečivý element. Vzhľadom na to, že každý človek má inú karmu, tak rôzni ľudia majú rôzny prístup k energii duše. Ľudia bez karmických blokád majú neobmedzený prístup k zdroju energie. Na druhej strane sú ľudia, ktorí si svojimi nesprávnymi názormi alebo činmi blokujú prísun energie, tak trpia jej nedostatkom.

Základná úroveň energetiky je daná tromi faktormi – znamenie horoskopu, krvná skupina a homeopatická typológia. Toto je človeku dané pri jeho narodení, pričom vždy je dominantný jeden z týchto troch faktorov. O takúto energetickú pečať, ktorú sme dostali do vienka, sa musíme adekvátne starať – to znamená nepresiľovať sa, fungovať v rámci našich možností a dostatočne sa regenerovať. Rôzne životné situácie, ako aj naše telo, nám evidentne dávajú jasné signály, ako sme na tom s našou energetickou úrovňou. To znamená, či potrebujeme odpočinok, alebo sa potrebujeme poriadne vyspať, alebo už potrebujeme dovolenku na zotavenie, alebo si náš stav vyžaduje zásah na vyššej úrovni regulácie. Na to, aby sme rozumeli, na akej úrovni sa nachádzame, je potrebné rozlišovanie. Rozlišovanie je prejav kvality dobra, kedy veci vnímame reálne také, aké sú. Pokiaľ nie sme na úrovni kvality dobra, ovplyvňujú nás kvality vášne a nevedomosti, a vtedy podliehame ilúziám. Bez duchovného života nie je možné sa v týchto súvislostiach vyznať. Výstup duchovného života do praxe zanemená, že máme duchovný vhľad, ktorý nám pomáha pri správnom rozhodovaní v rôznych životných situáciách.

Termoregulačnú úroveň

Telo človeka predstavuje zložitý biokybernetický systém a jednotlivé orgány alebo funkcie majú nastavené parametre vo fyziologickom rozpätí – intervale, kedy organizmus funguje optimálne. V prípade choroby alebo nedostatku potrebných živín dochádza k zvýšeniu alebo zníženiu funkcií jednotlivých orgánov, orgánových systémov alebo parametrov. Pokiaľ dôjde k hraničným hodnotám, tento stav je nezlučiteľný so životom. Jedným z parametrov, ktorý v tele podlieha regulácii, je telesná teplota. Fyziologická hodnota je 36,4 ˚C. Počas spánku dochádza k miernemu poklesu telesnej teploty o 1 až 2 desatiny ˚C. Po zobudení sa, s nástupom telesnej aktivity, príjmom potravy zase telesná teplota o niekoľko desatín ˚C stúpa. Kulminuje medzi 17:00 – 19:00 hodinou.

V prípade prebiehajúcej infekcie, obranyschopnosť organizmu zareaguje zvýšením telesnej teploty, čiže horúčkou. Regulačne treba zasahovať proti horúčke až nad 38˚C. Je tu však problém aj z opačnej strany, a to je nízka telesná teplota – pod 36˚C. Jedným z dôvodov môže byť dôsledok prekonania infekčných ochorení v minulých životoch s následným oslabením imunity a termoregulácie.

K nízkej telesnej teplote sa však môžeme aj prepracovať, a to doslova, keď náš organizmus nadmerne zaťažujeme prácou a trpíme tzv. workoholizmom. Regulácia telesnej teploty je úzko spojená s funkciou štítnej žľazy a hladinou jódu v tele. Je síce pravda, že na Slovensku je soľ od 50. rokov 20. storočia jodidovaná, ale na druhej strane, od roku 1990 sa životné tempo zvýšilo 10-násobne, čo nesmierne ovplyvňuje spotrebu jódu v našom tele. Pri nedostatku jódu je termoregulácia človeka problémovejšia – trpí zimomravosťou, má studené končatiny a je náchylný k prechladnutiam.

Ľudia, ktorí žijú v prímorských oblastiach, prijímajú 15% spotreby svojho jódu v ionizovanej forme zo vzduchu, 25% vo forme morských rias a 60% vo forme morských živočíchov. Toto sa však netýka ľudí žijúcich vo vnútrozemí, ktorí by si preto mali jód dopĺňať vo forme suplementov. Nedostatok jódu nie je klinické ochorenie štítnej žľazy. Absolútna väčšina ľudí, ktorí majú problém s nízkou telesnou teplotou, netrpia ochorením štítnej žľazy, ale iba nedostatkom jódu a termoregulačným vyhorením.

Z hľadiska liečby je nevyhnutné rozlišovať, či ide o izolovaný problém nízkej telesnej teploty, alebo je to súčasť syndrómu vyhorenia. Ak sa jedná o izolovaný pokles telesnej teploty, je potrebné to liečiť doplnením jódu v tele a homeopatickou reguláciou. Pokiaľ je termoregulačný problém súčasťou syndrómu vyhorenia, vyžaduje si to komplexnú liečbu.

Imunitná úroveň

Imunita je hmotný priemet sily ducha. Predstavuje obranyschopnosť organizmu voči infekciám a ostatným vplyvom z okolia. Je to schopnosť organizmu vysporiadať sa s infekciou, s ktorou príde do kontaktu. Tak, ako choroba nie je nehoda, náhoda ani nešťastie a má svoj konkrétny význam a zmysel, tak isto aj desiatky, stovky a tisíce rôznych infekcií majú svoju konkrétnu duchovnú symboliku.

V prípade každej infekcie je potrebné si položiť 3 otázky: Ktorý konflikt prehliadam? Ktorému konfliktu sa vyhýbam? Ktorý konflikt si nechcem priznať? To znamená, že infekcia je symbolikou konfliktu. Ten sa najprv deje v našej mysli, keď začneme niekoho vnímať ako nepriateľa a následne tieto negatívne emócie zhmotníme do telesnej úrovne. Imunitu človeka teda väčšmi oslabujú emócie ako sú hnev, zloba, strach, nenávisť, frustrácia, závisť a neodpustenie. Spôsob, ako ich prekonať je duchovný rast človeka, ktorý so sebou prináša pochopenie jednoty. Platí, že kto sa s infekciou nestotožní, nemôže infekciu ani prijať ani šíriť.

Tak ako konkrétna infekcia je symbolikou konkrétneho konfliktu, tak isto aj orgán, ktorý je infekciou napadnutý, na symbolickej alebo duchovnej úrovni ukazuje to, v čom ten človek uviazol, čo nezvládol alebo nezvláda. Napríklad ak niekto trpí infekciou očí, vidí čo nechce vidieť. Keď má ušnú infekciu, počuje čo nechce počuť.

Človek zažíva v živote rôzne konfrontácie, niektoré zvláda viac, niektoré menej a niektoré vôbec. Ale vždy sa po čase objaví ťažká karmická konfrontácia, ktorá nás absolútnym spôsobom presahuje – to som nazval syndróm 3B – vtedy je človek bezradný, bezbranný a bezmocný. Pokiaľ v rámci liečby infekčného ochorenia nepoužijeme duchovný prístup k jeho riešeniu, vznikne chronické infekčné ochorenie. 3B syndróm sa objaví na základe toho, že sme neprijali pravdu – o niečom. Najlepším prístupom je teda terapia zmenou postoja a prijatie pravdy – tzv. attitude therapy.

Samozrejme imunita súvisí s celkovou kondíciou človeka. Základným predpokladom dobrého fungovania obranyschopnosti človeka je vyvážená strava, dostatočný odpočinok, stabilná vzťahová situácia a hodnotová duchovná orientácia. Pokiaľ je problém na ktorejkoľvek z týchto úrovní, imunita nemôže a nebude efektívne fungovať.

Orgánová úroveň

Každý orgán v tele má konkrétnu úlohu. Žiadny orgán nie je zbytočný a všetko je v tele navzájom prepojené. Celok je viac ako súčet častí. V rámci regulácie organizmu a 7 úrovní človeka, orgánová úroveň je tá najnižšia. Kedy vznikne konkrétny orgánový problém? Či už malé dieťa, adolescent alebo človek v strednom veku, každý zažíva rôzne životné lekcie a konfrontácie. Ale z celkového hľadiska sú vždy ovplyvnené karmou – to znamená, že každý zažíva niečo iné, individuálne podľa svojho karmického zaťaženia. Pokiaľ tieto konfrontácie zvládneme na mentálnej a emocionálnej úrovni, v žiadnom prípade nemôže dôjsť k orgánovému poškodeniu.

Avšak bežne naše karmické skúšky nezvládame, čo sa premieta na našej telesnej úrovni. Napríklad nestrávené problémy sa prejavia bolesťou a ochorením žalúdka. Krajná situácia nezvládania týchto skúšok končí vyoperovaním daného orgánu. Z duchovného hľadiska to znamená odignorovanie karmickej konfrontácie. Pokiaľ ju nezvládneme, opakuje sa v ďalších životoch až dovtedy, kým z nej „nezmaturujeme“.

Bežne sa však u ľudí vyskytuje chronické orgánové ochorenie, ktoré znamená, že na duchovnej úrovni nedošlo ku kompletnému pochopeniu a realizácii karmickej konfrontácie – čiže daný človek nepochopil a nezrealizoval to, čo mal. Jednotlivé choroby nie sú ničím iným, ako skúškami v škole života. Záleží iba na tom, ako dobre, rýchlo a ľahko sa učíme. A či sa nám vôbec chce učiť. Mnohí ľudia hovoria, že „ja už to do tej smrti nejako vydržím“. Takýto postoj nie je známkou ochoty učiť sa a duchovne rásť. Karmické skúšky sa však nedejú náhodou, pretože náhody sa nedejú. A chronická choroba neznamená nič iného, ako chronické odmietanie pravdy.

 Copyright © 2009 - 2024, MUDr. Tibor Baranec, All rights reserved.